فراخوان شتاب دهنده تگ: این فراخوان طبق برنامه زمانبندی شتاب دهنده نوآوری تگ سه نوبت در سال برگزار می گردد و تیم های انتخابی از سوی کمیته داوران وارد دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی می شوند.

• زمان برگزاری فرخوان اول: نیمه ی اول اردیبهشت ماه تا نیمه اول خرداد ماه

• زمان برگزاری فراخوان دوم: نیمه دوم تیر ماه تا نیمه دوم مرداد ماه

• زمان برگزاری فرخوان سوم: نیمه دوم مهر تا نیمه دوم آبان ماه